Guanzhou, Guangdong


Details:

Guangzhou, Guangdong 2MW power station